W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Pielęgniarz zwierząt

XML

Treść

Szczegóły - Pielęgniarz zwierząt
Wybrani kandydaci1. Karina Marecik, Ślesin
stanowiskoPielęgniarz zwierząt
miejsce pracySchronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów
Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy zawartymi w ogłoszenie przyjęto kandydaturę Pani Kariny Marecik, zgodnie z warunkami naboru nr 1/2021 ogłoszonego w BIP-ie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2021

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
 
 
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy,
ul. Grunwaldzka 298
85-438 Bydgoszcz
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 
pielęgniarz zwierząt
w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy
 
1.Funkcie podstawowe wykonywane na stanowisku:
1.   Przyjmowanie nowo przyjętych zwierząt z recepcji.
2.   Wydawanie zwierząt w ramach adopcji i zwrotów zwierząt zagubionych.
3.   Wydawanie psów na spacery.
4.   Codzienny obrządek zwierząt.
5.   Utrzymanie boksów i pomieszczeń zwierząt w  stałej czystości i w suchym stanie.
6.   Zadawanie uprzednio przygotowanej karmy i wody.
7.   Staranne prowadzenie ewidencji zwierząt ( w tym oznaczanie klatek kartami zwierząt).
8.   Obserwacja zwierząt pod względem zdrowotnym, higienicznym i behawiorystycznym.
9.   Przeprowadzanie  zabiegów higieniczno- kosmetycznych.
10. Przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych.
11. Czynne włączanie się do stałego utrzymania porządku i czystości w Schronisku.
12. Pomoc lekarzowi weterynarii przy zabiegach i obchodzie zwierząt.
13. Realizowanie zaleceń lekarza i behawiorysty.
14. Promocja adopcji zwierząt.
15. Wyprowadzanie psów na wybiegi.
16. Obsługa osób odwiedzających Schronisko w zakresie udzielania informacji
o zwierzętach i poradnictwa dotyczącego utrzymania zwierząt w jak najszerszym zakresie.
17. Oprowadzanie wycieczek szkolnych.
18.  Współorganizacja imprez organizowanych przez schronisko .
19. Pogłębianie wiedzy o zwierzętach, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań zwierząt (behawioru).  20. Udział w szkoleniach.
21. W razie konieczności pomoc w interwencjach związanych ze zwierzętami na mieście.
22.  Organizowanie pracy wolontariuszy i utrzymanie wśród nich dyscypliny.
23. Dozór mienia schroniska w czasie pełnienia dyżuru.
24. Zgłaszanie nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu.
25. Wykonywanie innych prac nie wymienionych powyżej, związanych z zadaniami jednostki na polecenie dyrektora Schroniska.
 
Informujemy, że na ww. stanowisku obowiązuje:
Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
Zapewnienie ciągłości pracy obsługi poprzez właściwą organizację wykonywanych czynności.
Uprzejmy stosunek do osób odwiedzających Schronisko jak i do współpracowników oraz estetyka wyglądu osobistego.
 
 
 
2.    Wymagania niezbędne:
a) kandydat powinien posiadać ukończone wykształcenie średnie
        b) znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych
 
3.    Wymagania dodatkowe:
a) pełna dyspozycyjność, samodzielność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy  w zespole.
b) prawo jazdy kategorii B
 
4.    Wymagane dokumenty:
        a) życiorys (CV)
        b) list motywacyjny
        c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
         (np. świadectwo maturalne, odpis dyplomu),
        d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy
         (np. świadectwa pracy, zaświadczenia)
        e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane
          kwalifikacje i umiejętności (kopie)
 
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być sporządzone w języku polskim, podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) o ochronie danych osobowych.
 
5.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście do  28.05.2021 r.  do godz. 12:00  w siedzibie jednostki  w kadrach (pokój 21) w zamkniętej i podpisanej  kopercie z  dopiskiem  „Oferta  pracy na stanowisko pielęgniarza zwierząt” Ogłoszenie o naborze Nr 1/2021,  lub listownie na adres Schroniska  dla Zwierząt w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszczy.
 
6.    Warunki pracy na stanowisku:
·  Wymiar czasu pracy – pełen etat,
·  Termin rozpoczęcia pracy 14.06.2021 r.
·   Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony – 3 miesiące z wynagrodzeniem brutto w przedziale  2800 — 3000 zł.
·   System czasu pracy dwuzmianowy.

7.    Informacje dodatkowe:
     Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etanu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.
     Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Schroniska), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.
     Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru (po podaniu numeru ogłoszenia, za okazaniem dowodu tożsamości) — po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel.: 885 559 020. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
     Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami bodącymi oraz niebędącymi odpowiedzią na ogłaszane nabory określone zostały Zarządzeniu nr 3/2011 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy z dn. 30.05.20211 r
 
                             Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 z 2016 r., str. l, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2) — (w skrócie „RODO”), informuję, iż:
 
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz
2.    W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust I RODO).
4.    Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia naboru.
5.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
7.    Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie przez Pan/Panią danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 
Bydgoszcz, 14.05.2021 r.