W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Specjalista ds. Edukacji w Schronisku dla Zwierząt

XML

Treść

Szczegóły - Specjalista ds. Edukacji w Schronisku dla Zwierząt
Wybrani kandydaci1. Maria Sobocińska, Drzewce, gmina Białe Błota
stanowiskoSpecjalista ds. Edukacji w Schronisku dla Zwierząt
miejsce pracySchronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów
Pani Maria Sobocińska spełniła zarówno wymagania niezbędne jak i w najwyższym stopniu dodatkowe oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze nr 1/2020 W postępowaniu kwalifikacyjnym wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem działania stanowiska, na które prowadzony był nabór. Członkowie Zespołu uznali, że zatrudnienie kandydatki na stanowisko Specjalista ds. Edukacji w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy rokuje prawidłowe, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2020

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.  
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  

Specjalista ds. Edukacji w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy 

I.    Warunki pracy na stanowisku: 
1.    Wymiar czasu pracy – ½ etatu.
2.    Termin rozpoczęcia pracy 03.02.2020 r.
3.    Umowa na 2 miesięczny okres próbny.
4.    System czasu pracy jednozmianowy. 

II. Wymagania niezbędne: 
1.       Wykształcenie wyższe kierunkowe.
2.       Udokumentowane przygotowanie pedagogiczne 4 doświadczenie zawodowe/staż pracy: 
co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze nauczania biologii i nauk pokrewnych.
3.       Kreatywność.
4.       Komunikatywność.
5.       Samodzielność.
6.       Umiejętność pracy pod presją czasu.
7.       Umiejętność współpracy.
8.       Umiejętności organizacyjne.
9.       Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 
III. Wymagania dodatkowe
1.    Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
2.    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (szczególnie. w pracy z dziećmi i młodzieżą).
 
IV. Wymagane dokumenty: 
1.       Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
2.       list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
kserokopia prawa jazdy.
3.       Dokumenty poświadczające zatrudnienie , kserokopie świadectw pracy 
(potwierdzone za zgodność z oryginałem)
4.       Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz    korzystaniu z pełni praw publicznych.
5.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
6.       Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat   podpisuje  
własnoręcznym podpisem.
 

V.   Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa 
      z uwzględnieniem przepisów prawa pracy 

VI . Termin i miejsce składania dokumentów: 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
      do  24 stycznia 2020 r.  do godz. 12:00  w zamkniętej kopercie z  dopiskiem
      „Oferta  pracy na stanowisko Specjalista d.s. Edukacji w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”
      za  pośrednictwem poczty na adres Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy,
      ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz lub w siedzibie jednostki w pokoju nr 3
      w godzinach pracy Schroniska to jest od wtorku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu                      do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
Aplikacje, które wpłyną do jednostki  po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

VII. Inne informacje: 
 
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi dyrektor jednostki w towarzystwie wyznaczonego  przez niego pracownika.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują dyrektorowi dowód tożsamości.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą  Procedurą naboru                                       na wolne stanowiska pracy w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.
 Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć: 
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,
- oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie. 
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę. 
 
VIII.  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku               z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział                         w naborze. Administrator danych osobowych, osób składających aplikacje jest Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz.  Kontakt z administratorem możliwy w siedzibie Schroniska.