W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Pielęgniarz zwierząt /kierowca

XML

Treść

Szczegóły - Pielęgniarz zwierząt /kierowca
Wybrani kandydaci1. Karolina Burzych, Bydgoszcz
stanowiskoPielęgniarz zwierząt /kierowca
miejsce pracySchronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów
Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu przyjęto kandydaturę Pani Karoliny Burzych, zgodnie z warunkami naboru nr 2/2019 ogłoszonego w BIP-ie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.  

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

Pielęgniarz zwierząt /kierowca. 

I.    Warunki pracy na stanowisku: 
1.    Wymiar czasu pracy – pełen etat;
2.    Termin rozpoczęcia pracy – do ustalenia.
3.    Umowa na okres próbny  2 miesięczny
4.    System czasu pracy Jednozmianowy
 
II. Wymagania niezbędne: 
1.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
2.      Wykształcenie minimum zawodowe.
3.      Prawo jazdy kat. B posiadane ponad 3 lata.
4.      Posiadanie kwalifikacji zawodowych w szczególności:
 
a. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  na  stanowisku  kierowcy,
b. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
c. niekaralność.
 
5.      Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego do 3,5 ton.
6.      Komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność,
7.      Umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa codzienna, wymiana oleju, płynów         technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi technicznej).
III.   Główne obowiązki na stanowisku pielęgniarza zwierząt/kierowcy.
 
1)    Przyjmowanie nowo przyjętych zwierząt z recepcji. 
2)    Utrzymanie boksów w  stałej czystości i w suchym stanie.
3)    Zadawanie  karmy i wody, podawanie leków.
4)    Prowadzenie podstawowej dokumentacji pojazdu.
5)    Przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego. 
6)    Utrzymywanie sprawności technicznej auta oraz pilnowanie terminów badań technicznych.
7)    Obserwacja zwierząt.
8)    Przeprowadzanie  zabiegów higieniczno- kosmetycznych.
9)    Wydawanie zwierząt w ramach adopcji i zwrotów zwierząt zagubionych.
10)  Przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych.
11)  Pomoc lekarzowi weterynarii.
12)  Obsługa osób odwiedzających Schronisko w zakresie udzielania informacji  o zwierzętach 
i poradnictwa dotyczącego utrzymania zwierząt w jak najszerszym zakresie.
13)  Pogłębianie wiedzy o zwierzętach.
14)  Wykonywanie interwencji związanych ze zwierzętami.
15)  Czynne włączanie się do stałego utrzymania porządku i czystości w schronisku.
16)  Dbanie o bezpieczeństwo w czasie pracy przy zwierzętach jak i w czasie  jazdy (przestrzeganie przepisów z zasad bezpieczeństwa).
17)  Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Schroniska.
 
IV. Wymagane dokumenty: 
•         życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
•         list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
•         kserokopia prawa jazdy;
•         dokumenty poświadczające zatrudnienie , kserokopie świadectw pracy  (potwierdzone za              zgodność z oryginałem);
•         oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz            korzystaniu z pełni praw publicznych;
•         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami            ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
•         oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat    podpisuje    własnoręcznym podpisem. 

V.   Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa 
      z uwzględnieniem przepisów prawa pracy
  
VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
      do  19 sierpnia 2019 r.  do godz. 12:00  w zamkniętej kopercie z  dopiskiem
      „Oferta  pracy na stanowisko pielęgniarza zwierząt/kierowcy w Schronisku,
      za  pośrednictwem poczty na adres Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy,
      ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz lub w siedzibie jednostki w pokoju nr 3
      w godzinach pracy Schroniska to jest od wtorku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu                      do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
Aplikacje, które wpłyną do jednostki  po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

VII. Inne informacje: 
 
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi dyrektor jednostki w towarzystwie wyznaczonego  przez niego pracownika.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują dyrektorowi dowód tożsamości.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą  instrukcją kancelaryjną. 

 
Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć: 
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż; 
- oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie. 
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę. 
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być sporządzone w języku polskim, podpisane i opatrzone klauzulą: 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,