Regulamin Organizacyjny

 
Regulamin Organizacyjny Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
z dnia 10 stycznia 2000


Rozdział l
Postanowienia ogólne.


1. Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miejską Bydgoszczy Uchwałą nrXIX/572/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
2. Jednostka działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Zarząd Miasta Bydgoszczy Uchwałą nr 234/2000 z dnia 17 kwietnia 2000r, w sprawie nadania Statutu Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
3. Podstawowym przedmiotem działania Schroniska jest:
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- opieka nad zwierzętami przebywającymi czasowo w schronisku w okresie urlopu ich właścicieli,
- leczenie zwierząt przebywających w schronisku,
- świadczenie usług weterynaryjnych,
- zbieranie bezpańskich psów z terenu miasta.
4. Regulamin określa schemat organizacyjny schroniska, zakresy zadań samodzielnych stanowisk oraz tryb ich funkcjonowania.

Rozdział II
Struktura organizacyjna zakładu.
1 .Schroniskiem kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, Dyrektor Schroniska powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2.Podporządkowanie poszczególnych stanowisk przedstawia Schemat Organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział III
Zakres działania i odpowiedzialności.
1. Dyrektor Schroniska .
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Dyrektora Schroniska wynika ze Statutu Schroniska oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.2.Zastępca Dyrektora Schroniska . Zastępca Dyrektora podlega Dyrektorowi Schroniska.

Do zakresu jego działania należy :
- zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności
- współdziałanie na rzecz właściwej organizacji pracy, porządku i dyscypliny w jednostce.
-Nadzór nad BHP w Schronisku


3. Lekarz weterynarii
- prowadzenie działalności lekarsko - weterynaryjnej na rzecz schroniska,
- prowadzenie działalności usługowej, lekarsko - weterynaryjnej,
- nadzór nad warunkami sanitarno – porządkowymi w schronisku.


4. Główny Księgowy.
Zakres obowiązków określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r w sprawie praw i obowiązków Głównych Księgowych budżetowych jednostek zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 194 ). Zakres działania Głównego Księgowego obejmuje między innymi:
- prowadzenie księgowości finansowej i sprawozdań finansowych,
- prowadzenie księgowości kosztów,
- prowadzenie księgowości materiałowej,
- prowadzenie rachuby płac.


5. Sekretarka - koordynator.
Do zakresu działania należy :
- obsługa sekretariatu,
- obsługa komputera,
- prowadzenie kartotek ewidencyjnych zwierząt,
- przyjmowanie interesantów.
- logistyczne dysponowanie taborem samochodowym Schroniska


6. Pielęgniarz.
Do zakresu działania należy :
- sprawowanie opieki nad zwierzętami,
- czyszczenie pomieszczeń i boksów,
- przygotowywanie posiłków,
-pomoc przy zabiegach ambulatoryjnych.
-przyjmowanie i wydawanie zwierząt
-obsługa i oprowadzanie odwiedzających Schronisko


7. Kierowcy.
Do zakresu działania należy :
- prowadzenie pojazdów mechanicznych,
- prawidłowa eksploatacja i zabezpieczenie powierzonego sprzętu,
- zaopatrzenie,
-dokonywanie napraw i konserwacji taboru samochodowego w zakresie pozwalającym na wykonywanie tych robót w schronisku.


8. Sprzątaczka
Do zakresu działania należy :
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów korytarzowych
- sprzątanie ambulatorium i pomieszczeń sanitarnych,
- pranie i prasowanie fartuchów lekarskich
- sprzątanie terenu schroniska.
9.Pracownik techniczny
Do zakresu działania należy:
- wykonywanie napraw sprzętu należącego do Schroniska
- wykonywanie drobnych remontów kubatury Schroniska
- konserwacja terenów zielonych Schroniska


10.Specjalista do spraw marketingu:
Do zakresu działania należy:
-dbałość o Public Relations Schroniska
-pozyskiwanie środków finansowych, ofiar rzeczowych i sponsorów na rzecz Schroniska
-organizowanie imprez publicznych na rzecz Schroniska
- edukacja humanitarna prowadzona w Schronisku i poza nim
- redagowanie materiałów edukacyjnych Schroniska


Rozdział IV
Postanowienia końcowe.

Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Schroniska zawarte są w zakresach czynności na poszczególnych stanowiskach, ustalonych przez Dyrektora Schroniska.

Dopuszcza się tworzenie stanowisk o zakresie czynności połączonych jak np. kierowca-pielęgniarz. W tym wypadku zakres działania obejmuje oba stanowiska.
3. Nadzór nad kontrolą wewnętrzną sprawuje Dyrektor Schroniska.
System kontroli wewnętrznej obejmuje kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach nadzoru przez pracowników zobowiązanych do jej prowadzenia.
www.schronisko.org.plmetryczka


Wytworzył: Izabella Szolginia (5 września 2006)
Opublikował: Izabella Szolginia (5 września 2006, 12:27:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11708