Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Sprzątaczka

miejsce pracy: Schronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów: 24 stycznia 2020  12:00
Ogłoszenie o naborze Nr 3/2020 r.

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.   

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
Sprzątaczka 

I.  Warunki pracy na stanowisku: 
1. Wymiar czasu pracy – pełen etat;
2. Termin rozpoczęcia pracy 03.02.2020 r.
3. Umowa na okres próbny  2 miesięczny
4. System czasu pracy jednozmianowy
 
II. Wymagania niezbędne:
1. Dobra organizacja pracy.
2. Szybkość i dokładność wykonywanej pracy.
3. Obowiązkowość.
4. Zaangażowanie.
5. Duże poczucie estetyki. 

III. Główne obowiązki na stanowisku sprzątaczki:
        Utrzymanie w czystości  kubatury Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. 

IV. Wymagane dokumenty: 
1. CV i list motywacyjny.
2. Dokumenty poświadczające zatrudnienie , kserokopie świadectw pracy
(potwierdzone za zgodność z oryginałem).
3. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
V. Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa 
        z uwzględnieniem przepisów prawa pracy
  
VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
do  24 stycznia 2020 r.  do godz. 12:00  w zamkniętej kopercie z  dopiskiem
„Oferta  pracy na stanowisko pielęgniarza zwierząt/kierowcy w Schronisku,
za  pośrednictwem poczty na adres Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy”
ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz lub w siedzibie jednostki w pokoju nr 3
w godzinach pracy Schroniska to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
Aplikacje, które wpłyną do jednostki  po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

VI. Inne informacje: 
 
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi dyrektor jednostki w towarzystwie wyznaczonego  przez niego pracownika.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują dyrektorowi dowód tożsamości.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą  Procedurą naboru na wolne stanowisko pracy w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.
 
  Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć: 
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż.
- oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie. 
   Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę. 
   
VII.  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział  w naborze. Administrator danych osobowych, osób składających aplikacje jest Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz.  Kontakt z administratorem możliwy w siedzibie Schroniska.
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabella Szolginia (3 stycznia 2020)
Opublikował: Izabella Szolginia (3 stycznia 2020, 13:38:39)

Ostatnia zmiana: Izabella Szolginia (4 lutego 2020, 14:15:51)
Zmieniono: unieważnienie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 226