Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Lekarz weterynarii - w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy

miejsce pracy: Schronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów: 26 września 2018  12:00
Ogłoszenie o naborze Nr 6/2018 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. 
 
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
Lekarz weterynarii - w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy – pełen etat

1. Wymagania niezbędne: 
a) Kandydat powinien posiadać ukończone wykształcenie wyższe, specjalistyczne kierunek weterynaria
b) znajomość obsługi komputera, (znajomość Programu „KLINIKA”) c) Znajomość ustawy o ochronie zwierząt  

2. Wymagania specjalne: 
a) umiejętność wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji 
b) w razie konieczności dostosowanie czasu pracy do obsługi schroniska poprzez możliwość podejmowanie dyżurów popołudniowych (10.00-18.00) i w soboty (10.00 -14.00) 
c) obsługa kasy fiskalnej 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
- Profesjonalne badanie stanu zdrowia zwierząt przyjmowanych do schroniska, przeznaczonych                   do sterylizacji i innych zabiegów. 
- Badanie stanu higienicznego zwierząt (czystość uszu, skóry, pazury, sierść). 
- Obowiązek wpisów poświadczających badania, szczepienia i inne zabiegi ( wraz z uwagami)                           do programu „Klinika”  i do zeszytu przyjęć. 
- Wykonywanie bieżącej sterylizacji kotów i psów obu płci. 
- Staranne prowadzenie ewidencji sterylizowanych i znaczonych tatuażami (lub mikroczipami) zwierząt.
- Dokonywanie nacięć (V- kształtnych) na uszach kotów wolno żyjących w celu łatwej identyfikacji zwierząt po zabiegach w ich naturalnym środowisku. 
- Zlecanie pielęgniarzom asystującym wykonania zabiegów higienicznych w czasie trwania narkozy u zwierzęcia. 
- Przyjmowanie umówionych klientów ze zwierzętami z zewnątrz, na zasadach przychodni weterynaryjnej. 
- Interweniowanie w nagłych przypadkach (np. cięcie cesarskie, szycie ran, konieczna eutanazja) 
- Nadzór nad wykonywaniem i egzekwowanie poleceń wydawanych personelowi Schroniska, zwłaszcza w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami, stosowania diet specjalistycznych, zabiegów i utrzymaniu właściwego stanu sanitarno – higienicznego zwierząt i Schroniska. 
- Sprawna organizacja podaży i dystrybucji farmaceutyków, systemu badań nowo przyjętych zwierząt, monitorowania stanu zdrowia zwierząt i ich leczenia. 
- Organizacja aktualizacji zabiegów szczepień, odrobaczenia i dezynsekcji u zwierząt przebywających dłużej w schronisku. 
- Właściwie rozumiana estetyka i higiena miejsca pracy oraz estetyka wyglądu osobistego, stosowanie weterynaryjnej odzieży specjalistycznej: fartucha lekarskiego przy zabiegach weterynaryjnych i obsłudze klientów. 
- Uprzejmy stosunek do pracowników i klientów Schroniska. 
- Informujemy, że na ww. stanowisku obowiązuje: Odpowiedzialność za powierzony sprzęt. Uprzejmy stosunek do osób odwiedzających Schronisko jak i do współpracowników oraz estetyka wyglądu osobistego.  

4. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV) 
b) list motywacyjny 
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (odpis dyplomu), 
d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia) 
e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie) 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie lub osobiście na adres Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz 
w sekretariacie (pokój 2a) w zamkniętej, podpisanej kopercie do  26 września 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem – ogłoszenie nr 6/2018 

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. 
informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być sporządzone w języku polskim, podpisane i opatrzone klauzulą: 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabella Szolginia (14 września 2018)
Opublikował: Izabella Szolginia (14 września 2018, 12:41:27)

Ostatnia zmiana: Izabella Szolginia (4 lutego 2020, 14:55:34)
Zmieniono: unieważnienie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316