Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Hanna Markiewicz, Solec Kujawski 
uzasadnienie wyboru: Pani Hanna Markiewicz spełniła zarówno wymagania niezbędne jak i w największym stopniu oczekiwania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze nr 2/12
W postępowaniu kwalifikacyjnym wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem działania stanowiska na które prowadzony był nabór.
Członkowie Zespołu uznali, ze zatrudnienie kandydatki na stanowisko lekarza weterynarii rokuje prawidłowe, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.Wytworzył: Izabella Szolginia (19 kwietnia 2012)
Wprowadził: Izabella Szolginia (23 kwietnia 2012, 19:34:12)stanowisko:

Lekarz weterynarii - sterylizacja zwierząt

miejsce pracy: Schronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów: 10 kwietnia 2012  14:00
            Ogłoszenie o naborze Nr 2/12
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
 
 
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy,
ul. Grunwaldzka 298
85-438 Bydgoszcz
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 
Lekarz weterynarii -
(sterylizacja zwierząt )
w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy
 
1.      Wymagania niezbędne:
 
      a) Kandydat musi posiadać ukończone wykształcenie wyższe, specjalistyczne 
            kierunek weterynaria
      b)  znajomość obsługi komputera, (znajomość Programu „KLINIKA”)
      c)  znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
    
     
      2. Wymagania dodatkowe:
   
      a) Co najmniej 8 - letni staż pracy w charakterze lekarza małych zwierząt
       b) Biegłość wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji ( umiejętność sterylizacji
            metodą „spay hook”)
 
      3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    .
Badanie stanu zdrowia zwierząt przeznaczonych do sterylizacji. Badanie stanu higienicznego zwierząt (czystość uszu, skóry, pazury, sierść). Pozostawianie pisemnej informacji w zeszycie raportów o stanie zdrowia zwierząt, u których wykryto objawy chorobowe.
 
1.      Wykonywanie bieżącej sterylizacji kotów i psów obu płci. Staranne prowadzenie ewidencji sterylizowanych i znaczonych tatuażami (lub mikroczipami) zwierząt. Dokonywanie nacięć (V- kształtnych) na uszach kotów wolno żyjących w celu łatwej identyfikacji zwierząt po zabiegach w ich naturalnym  środowisku. Zlecanie pielęgniarzom asystującym wykonania zabiegów higienicznych w  czasie trwania narkozy u zwierzęcia.
 
2.      Przyjmowanie umówionych klientów ze zwierzętami z zewnątrz, na zasadach przychodni weterynaryjnej. Interweniowanie w nagłych przypadkach (np. cięcie cesarskie, szycie ran, konieczna eutanazja)
 
3.      Uprzejmy stosunek do pracowników i klientów Schroniska.
 
4.      Stanowcze egzekwowanie poleceń wydawanych personelowi Schroniska, zwłaszcza w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami i utrzymaniu właściwego stanu sanitarno – higienicznego zwierząt i Schroniska.
 
5.      Właściwie rozumiana estetyka miejsca pracy i wyglądu osobistego, zakładanie fartucha lekarskiego przy zabiegach weterynaryjnych i obsłudze klientów.
 
Ze względu na specyfikę zadań do wykonania stosuje się na w stanowisku czas pracy nie normowany. Znaczy to, że zwierzęta przeznaczone do adopcji mają być sterylizowane na bieżąco. Zdrowe zwierzęta przeznaczone do adopcji nie mogą czekać na zabieg dłużej niż 2 dni od momentu ukończenia kwarantanny.
 
Informujemy, że na ww stanowisku obowiązuje:
 Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
Zapewnienie ciągłości wykonywania zabiegów sterylizacji poprzez właściwą organizację wykonywanych czynności.
 Uprzejmy stosunek do osób odwiedzających Schronisko jak i do współpracowników oraz estetyka wyglądu osobistego.
 
4).   wymagane dokumenty
     a) życiorys (CV)
     b) list motywacyjny
     c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
         (odpis dyplomu),
     d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy
          (np. świadectwa pracy, zaświadczenia)
     e)  inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane
           kwalifikacje i umiejętności (kopie)
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie lub osobiście na adres Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy , ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz
w sekretariacie (pokój 2a) w zamkniętej, podpisanej kopercie do 10 kwietnia 2012r
 
 
informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być sporządzone w języku polskim, podpisane i opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabella Szolginia (30 marca 2012)
Opublikował: Izabella Szolginia (30 marca 2012, 17:57:17)

Ostatnia zmiana: Izabella Szolginia (23 kwietnia 2012, 19:34:13)
Zmieniono: wybór kandydata

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3262